17.9.19

Göklerin ve yerlerin anahtarları olan zikirlerle alâkalı hadîs mûteber bir hadîstir.

La ilahe illAllahü vAllahu ekber , Ve sübhanAllahi ve bihamdihi ve Estağfurullah ve la havle vela guvvete illa billahil-evveli vel-ahiri vez-zahiri vel-batıni ,Biyedihil hayr ,Yuhyi ve yümit ve hüve Ala külli şey'in kadir."


Allâh-u Te'âlâ'dan başka ilah yoktur. Allah-u Teala'yı tesbih ederim, O'na hamd ederim ve O'ndan mağfiret dilerim. "Evvel ve Âhir olan (başı ve sonu olmayan), Zâhir ve Bâtın (ayetleriyle açık, zatıyla gizli) olanbütün hayırlar kudret elinde olan, dirilten ve öldüren, Kendisi her şeye kadir olan (Her seye gucu yeten) Allah-u Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur." 

*Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Okuyan- İblis ve ordularından korunur.-Tonlarla sevap ihsan edilir.-Cennet'te derecesi terfi edilir.-Hurilerle evlendirilir.-Yanında devamlı (onu korumak üzere) 12 bin melek hazır edilir.- bu kişi öleceği zaman 12 melek Cennet ile müjdeler,-(Gerçek) Tevrat, (Gerçek) İncil, (Gerçek) Zebur ve Furkan'ı okumuş gibi sevap alır. -Bununla birlikte ona hac ve umre yapıp, haccı ve umresi kabul edilen kişinin ecri yazılır.-O gün ölecek olursa üzerine şehitlerin mührüyle damgalanır.[Kaynaklar: İbnü's-Sünnî, Amelü'l-yevmi ve'l-leyle, no:73, sh:68-69, Heysemî, Mecma'u'z-zavâid, 10/115, Süyûtî, ed-Dürrü'l-mensûr, 12/688-689]
Disqus Comments