21.8.19

El Mukaddim ve El Muahhir Esmaül Hüsnasının faziletleri Nelerdir ?

El Mukaddim ve  El Muahhir Esmaül Hüsnasının faziletleri Nelerdir ?
El Mukaddim - El Muahhir
ESMAULLAHİ'L-HÜSNA YETMİŞ BİRİNCİ VE YETMİŞ İKİNCİ İSM-İ ŞERİFLER

İmam-ı Zerrük, Mau'l-'Ayneyn, İmam-ı Şebravi ve Vüsuf-u Nebhani (Rahimehumüllôh)ın beyanLarı vechi İle; El Mukaddim iln ism-i şerifi "Dilediğini öne geçiren" manasında, El Muahhir ism-i şerifi ise "istediğini gerıye bırakan" anlamındadır.

Mukaddim ism-i şerifi "Kademe" kökünden gelip "Öne geçmek, gelmek ve dönmek" manalarına gelmektedir. İsm-i fail olarak Mukaddim ism-i şerifi "Öne geçen. birini öne geçiren, dilediğini önce yaratan ve yükselten" anlamlarına gelmektedir.
Muahhir ism-i şerifi ise: "Geriye bırakan, erteleyen ve sonraya bırakan" manalarına gelir.


el-Mukaddim VE el-Muahhir  iSM-i ŞERiFLERiNiN BAZI HAVASSI
1) el-Mukaddim ism-i şerifini her gün 184 kere okuyan kişi düşmanlarına galip olur, mahlukat indindeki heybeti, sevilmesi, makamı ve mevkii artar. ·
2) el-Mukaddim ism-i şerifi harp esnasında zikredilirse, düşmanların mağlubiyetine yardımcı olur. Korku anlarında zikredildiğinde ise okuyan kişi zararlardan emin olur.
3) el-Mukaddim ism-i şerifini zikreden kişi kudret aleminde tasarruf sahibi olur.
4) Hamile bir kadın el-Mukaddim ism-i şerifini temiz bir kağıda yazıp nuska yaparak üzerinde taşırsa, doğacak olan çocuk yüksek mertebelere nail olur.
5) el-Muahhir ism-i şerifini her gün 847 kere okuyan kişi tevbesinde sebat ederek günahları terk etmeye muvaffak olur.
6) el-Muahhir ism-i şerifini çokça zikreden kişi tevbe ve takva mertebelerinde ilerler.
7) el-Muahhir ism-i şerifini her gün 100 kere okuyan kişinin kalbine sekinet (manevi huzur) hali yerleşir.
8) Gelmesi arzulanmayan birinin gelmemesi ya da gelmesinin gecikmesi için el-Muahhir ism-i şerifı yedi gün sabaha karşı 1446 kere okunursa. Allah-u Te'ala'nın izniyle murat hasıl olur.
9) el-Mukaddim ve el-Muahhir ism-i şeriflerinin beraberce zikredilmesi terakki etme (maddi-manevi ilerlemeler kaydetme) hususunda çok tesirlidir. Bunun için her gün <<el-Mukaddim ve el-Muahhir ism-i )) şeklinde zikredilmesi gerekir.
10) Yüksek mertebelere ulaşıp her hususta güç ve kuvvet bulmak için bu ism-i şeriflerin duası çok faydalıdır. Ayrıca bu duaya devam edenlerin kalbi sıkıntılardan kurtulur (.hayırlarda öne geçer, şerlerden geri kalır). salih amellere muvaffak kılınır ve o kişinin zikri kullar içerisinde baki kalır (her zaman hayırla yad edilen birisi olur). Bahsedilen dua el-Mukaddim İsm-i Şerifı 184 kere, el-Müahhir İsm-i Şerifı de 846 kere okunduktan sonra okunur ki o dua da şudur:

"Ey Allah! Öne geçiren ve geri bırakan ancak Sensin. Senin iraden şu yönde tecelli etmiştir ki. Sen (kullar nezdinde) değerli ya da hakir olsun, sevdiğin her varlığa rahmetinden ve kutsamandan hisse ayırmış, her türlü hayır ve güzellikten uzak ettiklerinden ise bahtiyarlık ve kutsallığın geri kalması konusunda karar vermişsin. Ben (olmuş ve olacakları) yazan kaleminin yazması hürmetine. (yaratıklarına) güzel suret ve biçimleri muhkem şekilde veren sıfatın bahşına ve tüm yazılanları kuşatan ilmin hatırına Senden dilerim ki, beni murat ve isteklerine güzelce ulaştırılarak huzurunda öne alınanlardan kılasın da geri bırakılan kötü yönetim yüzünden darlığa ve kıtlığa uğrayanlardan yapmayasın. Ey Allah! Sen beni (rakiplerime karşı öne geçir) ve bana düşmanlık edenlere karşı bana yardım et, zararımı isteyenleri de güçsüz ve rüsvay ederek geri bırak. Ya Mukaddim! Ya Muahhir! Ya Allah! Ya Rabbelalemin! Amin!"

 (Ahmed el-BOnT, Şemsü'l-me'ôrif. yazma nüsha. sh:1096. matbO' nüsha, 4/81-82; İmôm-ı ZerrOk, Şerhu Esmôillôhi'l-hüsnô, sh:107- 108; YOsuf ibni İbrôhTm . Kazôu'l-hôcôt, sh:48; Môu'l-'Ayneyn. Fôtiku'r-rotk, sh:338-339; Muhammed ŞebrôvT. Fevôidü'l 'ızzi'l-esnô. sh:78-79; en-NebhônT. Se'ôdetü'd-dôreyn, sh:522; Seyyid Süleyman el-Hüseyni. Kenzü'l-havôs. 1/142-143; 'Ali HicôzT. en-NOru'l-esnô, sh:196-197, 532)

Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)

Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/
Disqus Comments