19.8.19

El BEDİ İSM-İ ŞERİFİ'NİN FAZİLETİ NEDİR ?


El Bedi Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Esmaül Hüsna bu isierin tamamına denir. 99isimden oluşan Esmaül Hüsna'da her ismin bir anlamı ve fazileti mevcuttur. El Bedi esmasının anlamı nedir? El Bedi esmasının faziletleri nelerdir? El Bedi zikri nasıl ve ne kadar çekilmelidir? Cevabı için yazımıza bakabilirsiniz.


İsm-i şerifi Zatında, sıfatlarında ve fillerinde eşi ve benzeri olmayan, misalsiz bir şekilde [örnek görmeden) yaratan, icad eden ve işini güzel yapan" anlamındadır. Allah-o Te'ala'nın hiçbir benzeri ve örneği yoktur. Bedi' olan Zat; varlıkları yoktan var edendir.
İSM-İ ŞERIFİNİN BAZI HAVASSI
 İsteklerin gerçekleşmesi ve zararların defi için 70.000 kere okunursa, Allah-o Te'ala'nın izniyle bunlar hasıl olur.

El-Bedî : البديع
Yâ Bedi : يَا بَد۪يعُ

Fazileti ve faydaları :
* 70000 defa ” Ya Bedî celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyanın her ihtiyacı hasıl olur.
* Her gece 7963 kere ” Ya Bedî celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan işsiz kalmaz.
* Zor bir işle karşılaşan 70 kere ” Ya bedîas’semâvâti vel’ardı yâ zelcel’ali vel’ikrâm ” duasını okursa işleri kolaylaşır.
* 5 vakit namazdan sonra 86 kere ” Ya bedî celle celâlühû ” zikrine devam eden ilimde, fende veya mesleğinde başarılı olur.
* Yapılan duaların kabul olması için 70 kere “Ya-Bedî‘ assemavati velardi” okunur .
* Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur.
* 70.000 defa okuyanın her ihtiyacı hasıl olur.
* 70 kere “Ya Bediias’semavati Vel’ard” Duasını okuyanın işleri kolaylaşır. Allah’ın yardımına nail olur, maddî ve manevî güzellik elde eder. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.
* Her hangi bir isteğinizde ona uygun esmaların yanında veya okumaların bu esmayıda zikretmek istediğiniz çabucak kabulune vesiledir.
* Çocuğu olmayan bu isimleri mübdiu musavvir esmalarıyla zikrederlerse çocukları olur.
* Düşük yapanlarda bu isimleri okurlarsa biiznillah düşük yapmaz.
* Sanat erbabının bilim erbabının bu isimle meşguliyeti bir çok yeni keşiflere imza atmalarına sebep olur.
* Bu ismin zikrine çokça devam eden kimseye Cenab-ı Hak rızk marifeti ihsan eder.
* İlim sahibi olmak isteyenler bu esmanın zikrine devam ederlerse bir çok hususta bilgi sahibi olur.
* Hafıza ve zekasının artmasını isteyenler çokça okumalıdırlar.
* Bu ismi allamul ğuyub ismiyle okuyanlar hatta alim ve hakem isimlerinide ekleyerek okuyanlarda gaybi hikmetler bilgileri açılır.
* Bu isim yazılarak korunması istenen malın içine konulsa zararlardan korunur.
* İş yerlerinde haksızlığa uğramış, işinden olmuş makamından azledilmiş kimselerin aynı makamı kazanmaları için bu ismin zikrine devam ederlerse kaybettikleri geri kazanırlar.
El-Bedî esmasının ebced değeri, zikir sayısı, zikir günü ve zikir saati :
Ebced değeri ve zikir sayısı ; 86
Zikir günü ; Perşembe
Zikir saati ; Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)
Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Saç, karın bölgesi bağırsaklar ve rahim içi.
Gezegeni : Pluto.

El Bedi esmasının lügat anlamı:
Bed’ kökünden türemiş olan el-Bedi ismi; icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, inşa etmek, iş yapmak, bir konuda ilk olmak, eşsiz ve benzersiz olmak anlamlarına gelir. Bir kimsenin dinde olmayan bir şeyi, dine sokmasına da “Bidat” denir.
El Bedi esmasının ıstılah anlamı:
El Bedi; ilk yaratan, yaratmaya ilk baŞlayandır.
El Bedi; zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eŞsiz, benzersiz ve acaip olandır.
El Bedi; yaratmasının ve hikmetinin acaipliklerini ızhar eden, gösterendir.
El Bedi; zaman, mekân, madde ve alet olmaksızın yaratandır.
El Bedi; ol demesiyle dilediği Şeyi oldurandır.
El Bedi; baŞkalarının yardımına muhtaç değildir.
El Bedi;; insani özelliklerden uzak ve münezzehtir.
 El Bedi esmasının Kur’an içerisinde incelenmesi:
1-Rabbimiz için Şu Şekilde kullanılmıŞtır:
“O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir Şeyi yaratmak istediği vakit ona “ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara 117) “Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O’nun eŞi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her Şeyi O yaratmıŞtır ve her Şeyi hakkıyla bilen de O’dur.” (Enam 101) 2-
Rasulullah (s.a.v)’ın peygamberlerin ilki olmadığı anlamında Şu Şekilde kullanılmıŞtır:
“De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf 9)
3-Hıristiyanların, ruhbanlığı ilk baŞlatan oldukları anlamında Şu Şekilde kullanılmıŞtır: 347
“…Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah’ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Ġçlerinden çoğu da yoldan çıkmıŞlardır.” (Hadid 27)
El Bedi esmasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar:
1-Kur’an’da ve sünnette Bedi ismi Allah’ın dıŞında hiçbir kimse için kullanılmamıŞtır. İnsanlar birtakım Şeyler icat edebilirler ancak bunlar için yaratma ve ilk yaratma gibi fiiller kullanılamaz. Çünkü onlar sadece var olan bir Şeyi keŞfetmiŞ, Allah’ın yaratmıŞ olduğu bir Şeyi fark etmiŞlerdir. Allah’ın vermiŞ olduğu imkânlar sayesinde, Allah’ın yarattığı alet ve edavatlarla birtakım keŞifler yapmak, yaratmak değildir.
Yaratmak, özellikle de ilk baŞtan yaratmak sadece Allah’a mahsustur. Ġnsanlar için bu ifadeleri kullanmaktan kaçınmalıyız.
2-Rabbimizi yaratmasında, zatında ve sıfatlarında bütün eksikliklerden uzak tutmalıyız. O’nun yarattığı Şeyde hiçbir bozukluk, ahenksizlik ve yanlıŞlık yoktur. Oysa insanların icat ettikleri pek çok eksik ve kusur içermektedir.
El-Bedi Esmasının Fazileti ve Faydaları:
EL-BEDİ  isminin zikrine  her gün (86) defa okuyan kimse kısa zamanda ummadığı ve beklemediği yerlerden yardım alır.Çeşitli nimetlere kavuşur ve zengin olur.
Bu ismin zikrine devam eden kimseler,şeref ve itibar sahibi olurlar.Yüksek makam ve mevki sahibi olurlar.
Bu ismi yazıp bir malın arasına konulursa o mal hep yeni kalır.Hiç eksimez.
Bu ismin zikrine devam eden kimsenin kalbinde bir müddet sonra hikmet pırıltıları meydana gelir.Kimsenin bilmediği konuları ve ilimlere vakıf olurlar.
Bir kimse (70.000) kere okursa her istediği olur.
İçinde el Bedi İsm-i şerifi geçen Kur’an ayetleri :
1-) Secde suresi 7. ayet
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ
Okunuşu :
Ellezî ahsene kulle şey’in halakahu ve bedee halkal insâni min tîn (tînin).
Anlamı :
Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.
2-) Bakara suresi 117. ayet
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
Okunuşu :
Bedîus semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).
Anlamı :
Gökleri ve yeri bedî olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “Ol!” der. O, hemen olur.
3-) Araf suresi 29. ayet
قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
Okunuşu :
Kul emere rabbî bil kıst (kısti) ve ekîmû vucûhekum inde kulli mescidin ved’ûhu muhlisîne lehud dîn (dîne), kemâ bedeekum teûdûn (teûdûne).
Anlamı :
De ki: “Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescidlerde kendinizi (vechlerinizi) namaza ikame etmenizi emretti. Ve dînde ihlâsla O’na (Allah’a) dua edin. Sizi yarattığı gibi (O’na) dönersiniz.”
21
Fayda ve menfaat bulmak için
Ve es’elüke biesmâike
Yâ ‘Aliyy
Yâ Vefiyy
Yâ Veliyy
Yâ Ganiyy
Yâ Meliyy
Yâ Zekiyy
Yâ Radiyy
Yâ Bediyy
Yâ HafIyy
Yâ Kaviyy
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”
Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey her şeyiyle yüce olan Ali,
Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
Ey Müminlerin dostu olan Veli,
Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,
Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,
Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,
Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razi,
Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,
Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,
Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

Disqus Comments