15.7.19

El Muğnî İsm-i Şerifini Fazileti ve Esrarı

El Muğnî İsm-i Şerifini Fazileti ve Esrarı
SEKSEN DOKUZUNCU İSM-İ ŞERİF
 Ekim 2015

İSM-İ ŞERİFİ  ism-i şerifi "Zenginlik veren" ya da "Kanaat sahibi kılan" demektir. Allah-u Te'ala Vacibü'l-vüc G.d (varlığı Kendinden olan Zat) olması hasebiyle varlığı Kendi Zatıyla kaimdir, kimseye muhtaç değildir ve herkesten Ganiyy'dir. Ne Zatı ile, ne de sıfatları ile hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah-u Te' ala Kendi varlığı ile kaimdir ve varlığının başkasına bağlı olmasından münezzehtir.


AIHih-u Te'ala'nın dışındaki varlıklar olan tüm mahlukatın varlığı ise kendilerinden olmayıp Allah-u Te'ala ile kaimdir. Yani Allah-u Te'ala yaratmasa onlar var olacak değillerdir. Zatının varlığı veya sıfatlarından biri başkasına bağlı olan, varlığı veya kemfili (tam manada faaliyeti) başka bir varlığa bağlı olan her varlık ise yardıma muhtaç demektir. Başkasının yardımına muhtaç olan da Ganiyy (zengin ve ihtiyaçsız) olamaz. İşte böyle bir durumun Allah-o Te'ala hakkında düşünülmesi mümkün değildir. Bu yüzden O, mutlak Ganiyy'dir. Allah-o Te'ala aynı zamanda Muğni (zenginlik veren, zenginleştiren)dir. Ancak her zenginlik verenin mutlak manada Ganiyy olması düşünülemez. Zira yaratıklar içerisinde başkasına zenginlik veren biri zengin olma ihtiyacı duyar. İhtiyaç duyan ise mutlak manada zengin olamaz. Oysa Allah-o Te'ala zengin olmaya ihtiyaç duymaz. Bu yüzden O, mutlak Ganiyy ve Muğni'dir. Allah-u Te'ala'nın dışında zenginlik verenler, zenginlik verdiklerine daima destek vermek ve bu desteği kesintiye uğratmamak zorundadırlar. Aksi halde zenginlik vermiş olmazlar. Fakat Allah-u Te'ala'dan başka hiç kimsenin buna gücü yetmez. Çünkü zenginlikleri ne kadar çok olsa da güçleri ve sahip oldukları şeyler sınırlıdır. Dolayısıy la gerçek zengin, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı olmayan ancak Allah-u Te'ala'dır. Başkasına muhtaç olanların zenginliği ise ancak mecaz! anlamdadır. Dolayısıyla mülkün gerçek sahibi olan Allah-o Te'ala'ya nispetle herkes fakirdir. 

İSM-İ ŞERİFİNİN BAZI HAVASSI
1) Bu ism-i şerifi her gün 1000 kere okuyan kişiyi Allah-u Te'ala zengin eder.

2) Bu ism-i şerifi her cuma gecesinde (perşembeyi cumaya bağlayan gece) 10.000 kere olmak üzere toplam on cuma gecesi okuyan kişi, Allah-o Te'ala'nın izniyle zengin olur ve muhtaç olmaz.

3) Bu ism-i şerifi (perşembeyi cumaya bağlayan) cuma geceleri 100 kere okumaya devam edenler Allah-o Te'ala ile manen yakınlık kurarlar.

4) Bu ism-i şerlfi her gün 1100 kere okuyan kişinin sözü dinlenir, sevilir ve Allah-u
Te'ala'dan başka hiç kimseye muhtaç olmaz.

5) Bu ism-i şerlfi çokça zikretmeye devam eden kişinin işleri kolay olur, muradına nail olur, rızkı bol olur ve kanaatkar birisi olur.

6) Bu ism-i şerif hasta üzerine 1100 kere okunursa, Allah-o Te'ala'nın izniyle o kişinin şifasına vesile olur.

7) Eşiyle arası kötü olan kişi, cima esnasında bu ism-i şerifi dilini oynatmadan kalbiyle zikrederse, Allah-o Te'ala'nın izniyle bu ailenin arasındaki muhabbetsizlik zail olup birbirlerini çok severler.

8) Bu ism-i şerifi her gece 111 kere okumaya devam eden kişinin eli asla yokluk görmez.

9) Bu ism-i şerifi Zühre (Venüs) saatinde (pazartesi günü ikindi namazı vaktinde, salı günü zeval vaktinde, çarşamba günü akşam namazı vaktinde, perşembe günü öğlen namazı vaktinde, cuma günü sabah namazı vaktinde, cumartesi günü öğlen ile ikindi namazı arasında ve pazar günü kuşluk vaktinde) 1100 kere okuyan kişi fakirse zengin olur, makamından azledilen biriyse yeniden makamına kavuşur.

10) Bu ve önceki ism-i şerifin duası birdir. Bu ism-i şeriflerin bütün hassalarından faydalanmak için «Ya Ganiy» ism-i şerifini 1060 kere, « -Ya Muğni » ism-i şerlfini de 1100 kere okuduktan sonra şu duayı okumak çok tesirlidir. Her kim bu zikre devam ederse Allah-o Te' ala mutlaka onu hiçbir mahlilkuna muhtaç olmayacak derecede zengin ve ihtiyaçsız kılar ve ona tam bir kanaat hali ihsan eder.

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle! Ey Allah! Bir olup (başkasının yardımıyla değil de) Zatı(nın özelliği) ile zengin olan, münezzeh sıfatlar ve vasıflar (nitelikler) sadece kendisine has olan ancak Sensin! Ezelde ve ebedde hakikaten Ganiy (ihtiyaçsız) olansın, birsin, teksin, Samed'sin (her şey Kendisine muhtaç olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayansın). Zatının zenginliği ve sıfatlarının nezihliği hürmetine Senden dilerim ki sonradan yaratılmış olan bütün varlıkların hallerini(n gerçek yüzünü) bana keşfettiresin, beni Zatını (gerçek manada) birlemeye muvaffak kılarak her şeyden ihtiyaçsız kılasın, Kendi sıfatlarının (noksanlıklardan) nezaheti (arınmışlığı) hürmetine benim sıfatlarımı da (kötülüklerden) arındırasın. Ey Muğni (zengin kılan)! Ey Allah! Zengin ancak Sensin, kullarından dilediklerini fani meta (mal) larla zengin kıldın, dilediklerini de maneviyatın lezzetlerini onlarda kalıcı kılarak zengin ettin, dünya ehlini mal varlığıyla zengin kıldın, ahiret ehline ise (dünyada) Zatına güzelce yöneliş ve ahirette ikramlar bahşederek zenginlik lutfettin. 

Yine Senden dilerim ki her an ve zaman Zatının zenginliğiyle beni zengin (ve ihtiyaçsız) kılasın. Ya Allah! Ya Evvel! Ya Ahir (en önce ve en sonra olan)! Ya Zahir! Ya Batın (eserleriyle görünen, Zatıyla gizli olan)! Ya Ganiy (zengin olan)! Ya Muğni (zengin eden)! Ey celal ve ikram sahibi! Ey Allah! Ey Rahman! Ey Rahim (çok acıyan)! (Bu yalvarışlarıma acı da dualarımı kabul eyle). Amin!"


(Ahmed el-Bunf, Şemsü'l-me'ôrif, matbu' nüsha, 41105, mahtut nüsha, sh:1122; İmôm-ı Zerruk, Şerhu Esmôillôhi'l-hüsnô, sh:122-123; Yusuf ibni İbrôhfm, Kazôu'l-hôcôt ve teysfrü'l-mühimmôt bi zikri esmôillôhi'l-hüsnô, sh:53-54; Môu'l-Ayneyn, Fôtiku'r-ratk alô Rôtikı'l-fetk, sh:343; Muhammed Şebrôvf, Fevôidü 'l 'ızzi l-esnô fi şerhi esmôillôhi'l-hüsnô, sh:95; Yilsuf en-Nebhônf, Se'ôdetü'd-dôreyn, sh:526; Seyyid Süleyman el-Hüseyni, Kenzü'l-havôs, 11167-168; Ali Hicôzf, en-Nuru'l-esnô fi şerhi esmôillôhi'l-hüsnô, sh:220-223, 535; İbnü Acibe, Tefsfru'l-Fôtihati 'l-kebfr, sh:325-326; Eyyub ibni Abdillôh, Havôssu esmôillôhi'l-hüsnô, -Fezôilü'ş-şühilr ve'l-eyyôm kitabının devamında- sh:BB, 104-105, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısmı , no:2038) 


Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)

Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/
Disqus Comments