2.7.19

El Ganiyy - El Muğni İsmi Şeriflerini Okuyan Zengin Olur

El  Ganiyy - El Muğni İsmi Şeriflerini Okuyan Zengin Olur
Ğaniyy: “Nimet ve rahmet hazineleri sonsuz olan.”

“Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyden müstağni olan.”

Muğnî: “Dilediğine zenginlik veren.”

“Has kullarını, istiğna kemâline erdiren.”

“Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız; Allah ise, Ğaniyy’dir, Hamîd’dir (övülmeye lâyıktır).”
(Fâtır Sûresi, 35/15)

El-Ganiyy İsm-i Şerifini 1060 defa El Muğni İsm-i Şerifini 1100 kere okuduktan sonra aşağıdaki duayı okumak çok tesirlidir.   Bu zikre devam edeni Allah-u Teala kimselere muhtac olmayacak kadar zengin eder ve ihtiyaçsız kılar.


Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme entel Ğaniyyü fî vahdâniyyetike bizzâtil münferidü fî tenzîhinnüûti vessıfât. El Ğaniyyü alettahqîqi fil ezeli vel ebed. el Ehadül ferdussamed. Es-elüke bi ğınâ zâtike ve tenezzühi sıfâtike en tekşife lî an ehvâlil mühdesâti ve tüğniye zâtî bittevhîdi ilâ zâtike ve tütahhira sıfâtî bi tenezzühi sıfâtike yâ Muğnî. Allâhümme entel Ğaniyy. Eğneyte men şi'te min ibâdike bil aradılfânî ve eğneyte men şi'te bil beqâi bilezîzil meânî. Eğneyte ehleddünyâ bi vücûdil mâli ve eğneyte ehlel âhirati bi husnitteveccühi ileyke vennevâli fil mâl. Ve en tüğniyenî ve ğınâke fî külli evân. Yâ Allâhu Yâ Evvelü yâ Âhiru yâ Zâhiru yâ Bâtınu ya Ğaniyyu yâ Muğnî. Yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâh Yâ Rahmân Yâ Rahîm. Âmîn. 

Kaynak :

Ahmed el-Buni, Şemsü'l-me'arif,Matbu nüsha 4/15 

Kaynak : Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi -
Cübbeli Ahmet Hoca 

http://cubbeliahmethoca.tv/
https://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
http://www.herseybusepette.com/ TUANA ÇARŞI

Disqus Comments