30.7.19

Bu Duâya Devam Ederseniz Hiç Musibetsiz Selametle Yaşarsınız!


Musubet,selamet,dua
 

Ben Sizin Korunmanızı İstiyorum Onun İçin Şu Duâya Devam Ederseniz... Cübbeli Ahmet Hoca EfendiBismillâhirrahmânirrahîm. ( Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. ) Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen dâimen (adede ma'lûmâtillâhi bi devâmi mülkillâh. ) Harastü nefsî ve dînî ve ehlî men hadaranî ve men ğâbe annî bil hayyillezî lâ yemûtü ve elce'tü zahrî fî hifzı zâlike ilel hayyil qayyûmillezî lâ yenâmü ve lâ yemûtü asbahtü ve emseytü fî civârillâhillezî lâ yerâmu ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihî vedamânihillezî lâ yuhferu damânuabdin aleyhi vestemsektü biurvetillâhil vusqâ rabbî ve rabbissemâvâti vel ardı lâ ilâhe illâ hüve fettehaztühû vekîlâ. Tevekkeltüalallâhi va'tesamtü billâhi fevvadtü emrî ilallâh. Mâşâallâh lâ quvvete illâ billâhi feni'mel qâdirul muîn. ( Allâhümme innî es-elüke temâme ni'metike ve devâme âfiyetik. Allâhümme habbibnî fî qulûbil mu'minîne ve belliğnî ilâ mîetin veışrîne minessinîne bissıhhati velâfiyeti fiddünyâ vel âhirati veddîni birahmetike yâ erhamerrâhimîn. ) Fallâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamurrâhimîn. ( Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. ) Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme adede halqıhî ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih. (yedi kere veya bir kere)Bismillâhirrahmânirrahîm. Leqad câeküm rasûlüm-min enfusikümazîzün aleyhi mâ anittüm harîsunaleyküm bil mü'minîne raûfurrahîm. Fein tevellev fequl hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. ( Ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin vealâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Âmîn. Yâ rabbel âlemîn. )


Kaynak: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (Allah Ondan Razı Olsun)

Sosyal Medya Hesapları:
 Web Site : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr
Youtube : http://www.youtube.com/cubbeliahmethoca
 Facebook : http://www.facebook.com/cubbeliahmethoca
Twitter : http://www.twitter.com/c_ahmethoca
Instagram : http://www.instagram.com/cubbeliahmet...

Alıveriş :https://www.herseybusepette.com/
https://www.lalegultv.com.tr/
https://www.laleguldergisi.com/
Disqus Comments