20.5.19

Kadir Gecesi Olma İhtimali Olan Bu İki Geceyi En İyi Şekilde İhya Edelim

Kadir Gecesi Olma İhtimali Olan Bu İki Geceyi En İyi Şekilde İhya Edelim
RAMAZAN AYININ 19. VE 21 GECELERİ!!! KADİR GECESİ !!! OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK 

Ramazan Ayının Son On Günleri Geldi.
Kadir Gecesi Bu Son Güne Gizlendiği
Bir Çok Hadis-i Şerifte Beyan Edilmiştir.

Kadir Gecesi Sabit Değildir, Dolaşır.
1000 Aydan Daha Hayırlı Bu Mübarek Geceyi
Kaçırmayalım.


Keşif Ehli Alimlerimize Göre Ramazan Ayının 19 ve 21. Gecelerinin
Kadir Gecesi Olma İhtimali Çok Yüksek


19. Gece : 23 Mayıs 2019 Perşembe'yı  24 Mayıs 2019 Cuma Gününe Bağlayan Gece  
!!!!!!
21. Gece : 25 Mayıs 2019 Cumartesi'yı  26 Mayıs 2019 Pazar Gününe Bağlayan Gece 
!!!!!!


(Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!) [Müslim]

(Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur.) [İ. Ahmed]


Kadir gecesinin alametleri nelerdir? Özellikle Kadir gecesine rastlamak için Ramazanın gecelerini nasıl değerlendirmeli?
CEVAP
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı: 

(Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kadir gecesin alametleri
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

(Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]

(Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]
   


Cübbeli Ahmet Hoca Efendi 22 Mayıs 2019 Çarşamba  İftar Sohbetinde Bahsetti. Diliyen sohbeti dinlesin.
İnanmayan inanmasın. Kim kaybeder.
Biz hertürlü  kazanalım.

İnsanları Haberdar Edelim. 
Dileyen Kardeşlerimiz Paylaşsın.
İnşaAllah Bu Mübarek Geceyi En İyi Şekilde İhya Ederiz.

KADİR GECESİNDE GÜNAHLARDAN ARINMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Arapçası

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Okunuşu

Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afva fa’fu annâ (bizi) annî (beni)
Anlamı

Allahım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin
Beni affet (merhamet et)


 Hz. Muhammed (sav)'in bildirdiği istiğfarlar:

 1. Estağfirullah.
 2. Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel-kayyume ve etebü ileyh.
 3. Estağfirullah min külli ma kerihallah.
 4. Estağfirullahellezi la ilahe illa hüverrahmanirrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbiğfir li.
 5.  "Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb.
  Yâ zel-celâli vel-ikrâm. 
 6. Seyyidül İstiğfar

   -Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halaqtenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta't. Eûzü bike min şerri mâ sana't. Ebû-u leke bi ni'metike aleyye ve ebû-u leke bi zenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfiruzzünûbe illâ ent.
Bilgi: Her zaman ve her yerde ve yatarken ma'nalarını düşünerek çok okumalıdır.

 1. Hadis-i şerifte :"Her Namazdan sonra 3 kere okuyanın bütün günahları aff olur" buyuruldu.
 2. Hadis-i şerifte :"İstiğfare devam edeni,çok okuyanı, Allah-ü teala,dertlerden,sıkıntılardan kurtarır. O'nu hiç ummadığı yerden rızıklandırır." buyuruldu.
-------------------------------------------------------------------


Peygamber Efendimizin her sabah ve aksam okudugu dua:

Okunusu: Allâhümme innî es'elükel-afve vel-âfiyete fiddünya vel-âhireti. Allâhümme inni es'elükel-afve velâfiyete fî dînî ve dünyaye ve eh1i ve malî. Allahümmestûr e'vrâti ve âmin rev'ati. Allahümmehfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemînî ve an simali ve min fevki ve euzu biazametike en egtâle min tahtî.

Anlami: Allahim! Dünya ve ahirete ait islerimde senden af ve afiyet isterim. Allahim! Dinim, dünyam, aile ve malim hakkinda senden af ve afiyet dilerim.Allahim! kusurlarimi ört, beni korktuklarimdan emin kil. Allahim! Önümden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklerden beni koru. Altimdan gelecek kötülüklerden de senin azametine, büyüklügüne siginirim, lier yönden gelecek kötülüklerden beni koru Allahim
--------------------------------------------------------------------------------

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU
BismillahirRahmanirRahıym
1-) İnnâ enzelnaHU fiy LeyletilKadr.
2-) Ve mâ edrake mâ LeyletülKadr.
3-) LeyletülKadri hayrün min elfi şehr.
4-) Tenezzelül Melâiketü ver Rûhu fiyha Biizni Rabbihim min külli emr.
5-) Selâmun, hiye hattâ matle'ılfecr.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik
2.Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
3.Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır
4.Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner
5.O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
Kim, Laihahe illallahu’l -halimu’l-kerim(kulların akarşı yumuşak davranan ve pek cömert olan Allah’tan başka ilah yoktur) sübhanellahi rabbi’s-semavati seb’i ve rabbi’l- arşi’l-azim” (yedi göğün ve büyük arşın rabbi olan Allah bütün noksanlardan münezzehtir)’ duasını  üç defa okursa, sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.” (bk.İbn Asakir, Muhtasaru Tarihi Dimaşk, 27/372) anlamındaki hadis rivayeti mürseldir. Bu sebeple de zayıftır.

- “Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer” şeklindeki bilgi ise hadis değil, Ka’b el-Ahbar’ın kendi yorumudur. (bk. İbn Kesir, 8/452)
- Bu konuda şöyle bir hadis rivayeti de vardır. Hz. Ali anlatıyor:

Resulullah (asm) bana şunları söyledi: “Sana, okuduğun zaman Allah’ın, senin günahlarını affedeceği bazı kelimeler öğreteyim mi? Şöyle de: ‘La ilahe illallahu’l-aliyyu’l-azim (yüce ve büyük olan Allah’tan başka ilah yoktur), La ilahe illellahu’l-halimu’l-kerim (Halim/kullarına karşı yumuşak davranan ve Kerim/cömert olan Allah’tan başka ilah yoktur), subhanellahi rabbi’l-arşi’l-azim (büyük arşın rabbi olan Allah bütün noksanlardan münezzehtir).”
(Tirmizi, hno: 3504)


KADİR GECESİ KILINACAK NAMAZLAR NELER?


  Kadir gecesi namazı hakkında İbni Abbas (R.A.) dan Rasulullah (S.A.V.) in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur.
Her kim Kadir Gecesinde iki rekat kılar da her bir rekatında bir Fatiha, Yedi kere de İhlas Suresi okursa, selam verdiğinde ise, yetmiş kere
Estağfirullâhe ve etûbu ileyh.
derse Allâh-u Te'âlâ kendisini ve anne babasını affeder.
Allâh-u Te'âlâ  cennete melekler gönderir de onlar onlar onun için ağaçlar dikerler,köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendiside bunları görmedikçe dünyadam çıkmaz.

 -----------------------------------------------------------
Kuran’ın HZ Muhammed (S.A.V) indirilmeye başlandığı gece olan ve ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesinde 4 rekat kadir gecesi namazı kılınır.
Kadir Gecesi namazına niyet ederken şunlar söylenir;
"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..
1. Rekatta Fatiha ve İnna Enzelnahu
2. Rekatta Fatiha ve İhlası Şerif
3. Rekatta Fatiha ve İnna Enzelnahu
4. Rekatta Fatiha ve İhlası Şerif okuyarak kılınır

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Mübarek Kadir Gecesi bir diğer namaz olan Tesbih Namazı kılınır.
“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym”

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için yukarıdaki tesbihi ezber bilmek gerekir.

1.Rekat

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve  sure’den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
* Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
* İkinci rek’ate kalkılır.

2.Rekat
   
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve  sure’den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
* İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
* Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat      

Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve  sure’den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
* Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
* Dördüncü rek’ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha’dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve  sure’den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
* Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
* Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
* Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75′dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.
* Dua edilir.
 -------------------------------------------------------------------------------
 Kim şu beş kelime ile Allah'a duada bulunursa,Allah'u Teala istediğini  mutlaka o kimseye verir. Muaviye b. Ebu Süfyan'dan Rivayet olunmuştur.
Resulullah(S.A.V)'tan şöyle buyurduğunu
Nakletmiştir.
 

 Bismillahirrahmanirrahim
"Lâ ilâhe illallâhu vallâhü ekber, lâ ilâhe ilâllahu vahdehû lâ şerikeleh
lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr, lâ ilâhe illâllahu
ve lâ havle velâ kuvvete  illâ billâh."


Disqus Comments